Mobile app development

Khi nói đến ngành công nghiệp phần mềm, có rất nhiều hướng đi sự nghiệp để theo đuổi. Nhưng một lĩnh vực đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về mức độ phổ biến, đó là Phát triển ứng dụng di động.

Các thiết bị di động đã trở nên phổ biến ở 2/3 dân số thế giới trên thế giới được kết nối với một thiết bị di động. Đã có hơn 5 tỷ thuê bao di động trên thế giới. Điều này có nghĩa là việc sử dụng các ứng dụng di động cho tất cả mọi thứ, từ mua sắm đến đi xe, lên lịch hẹn, thiết kế, chơi trò chơi video và nhiều trò chơi khác trên thiết bị di động đã trở nên phổ biến.

Do đó, nhu cầu về các nhà phát triển ứng dụng di động đã tăng lên, và có khả năng sẽ tiếp tục di động trong một thời gian dài tới. Bối cảnh khởi nghiệp đang nở rộ cũng đã đóng góp một lượng lớn nhu cầu cho các nhà phát triển ứng dụng di động và nhiều trong số các công ty khởi nghiệp này đã sẵn sàng trả mức lương rất cạnh tranh cho các ứng viên xứng đáng. Nhiều công ty khởi nghiệp đã chuyển sang chỉ tập trung vào môi trường đi động và không có môi trường web; theo một nghĩa nào đó, cuộc cách mạng trong các thiết bị điện toán chứng kiến hai thập kỷ trước hiện đang được diễn ra trên mặt trận di động.

Nguồn: https://www.devpro.edu.vn/

Cung cấp bởi: 

Multiplatform Mobile App Development with NativeScript

41 hours / Tiếng Anh / Miễn phí

This course focuses on developing truly cross-platform native iOS and Android apps using NativeScript (Ver 3.x). The framework uses Angular TypeScript or modern JavaScript to get truly native UI and performance while sharing skills and code with the web. You will learn about UI development with NativeScript UI and layout support and access the native...
"]

Cung cấp bởi: 

Tables Data & Networking in iOS

15 hours / Tiếng Anh / Miễn phí

In this course you will learn how to work with data in iOS. Data is the key ingredient for any functional app and one must learn how to properly display it to the user. You will learn how to use tables and collection views to display data to users and how to use Core Data...
"]

Cung cấp bởi: 

iOS App Store & In-App Purchases

11 hours / Tiếng Anh / Miễn phí

This course teaches basics of monetization on iOS starting with in-app ads and then moving to in-app purchases. You will learn more advanced in-app purchase integrations and you'll make both consumable and non-consumable purchases while building a realistic iOS app. Finally you will learn how to take your apps even further with in-app subscriptions and...
"]

Cung cấp bởi: 

3D Graphics in Android: Sensors and VR

27 hours / Tiếng Anh / Miễn phí

This course is an ideal introduction into creating virtual environments in Android. This course is unique as it covers a range of tools and techniques to create immersive 3D environments giving you a rounded skill set in this growing field. By the end of this course you will really be able to bring your VR...
"]

Cung cấp bởi: 

Multiplatform Mobile App Development with React Native

43 hours / Tiếng Anh / Miễn phí

This course focuses on developing truly cross-platform native iOS and Android apps using React Native (Ver 0.55) and the Expo SDK (Ver. 27.0.0). React Native uses modern JavaScript to get truly native UI and performance while sharing skills and code with the web. You will learn about UI development with React Native UI and layout...
"]

Cung cấp bởi: 

Mobile VR App Development with Unity

27 hours / Tiếng Anh / Miễn phí

The virtual reality and augmented reality industries are growing by leaps and bounds — but finding workers with the right skills can be a challenge. - CNBC report
"]

Cung cấp bởi: 

Handheld AR App Development with Unity

10 hours / Tiếng Anh / Miễn phí

Augmented Reality or AR will transform how we see and interact with the world. And the hardware that makes AR possible is the smartphone that you may already have in your pocket. In this course you'll learn how to develop your own mobile AR applications in Unity for iOS and Android devices. You'll learn about...
"]

Cung cấp bởi: 

Introduction to Android graphics

20 hours / Tiếng Anh / Miễn phí

This course will bring you up to speed with the fundamentals of 2D graphics and 3D graphics in Android. This course provides the ideal primer for more advanced courses and applications for example OpenGL as well as Virtual Reality in Android.
"]

Cung cấp bởi: 

Android Graphics with OpenGL ES

25 hours / Tiếng Anh / Miễn phí

This course will cover the fundamentals of OpenGL and OpenGL ES in Android. This course is unique because it covers the mechanics of how OpenGL works and also more practical applications to draw 2D and 3D objects. This is an ideal primer for more complex courses on VR and AR within Android.
"]

Cung cấp bởi: 

Java for Android

39 hours / Tiếng Anh / Miễn phí

This MOOC teaches you how to program core features and classes from the Java programming language that are used in Android which is the dominant platform for developing and deploying mobile device apps.
"]

Scroll to Top