Cơ sở dữ liệu

By taking the free online Databases courses, you will gain a better understanding of the system that allows data to be easily accessed, manipulated, and updated in a computer system. We also have classes on database technology, where you will learn how to program using T-SQL which is a set of programming extensions from Sybase and Microsoft. There are also introductory training courses covering Database Concepts which will teach you the step-by-step process of storing, managing, and retrieving information in a database. Get started, today!

Cung cấp bởi: 

Lập trình Webservice cho Di Động

14 giờ / Tiếng Việt / Có phí

Bạn sẽ học được gì? Đủ khả năng để lập trình về .net Webservice (SOAP, RESTful). Kiến thức về Microsoft SQL Server. Đủ khả năng để cài đặt cấu hình IIS Webserver. Am hiểu tường tận các kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.
"]

Cung cấp bởi: 

Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)

22 giờ / Tiếng Việt / Có phí

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu • Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python... • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++ • Có thể ứng dụng viết Blockchain • Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất
"]

Scroll to Top