Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục lướt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi, chi phối mối quan hệ tên miền của bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Các thuật ngữ “ecourses.vn” hoặc “chúng tôi” đề cập đến chủ sở hữu của trang web. Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

Nội dung trong các trang của web này chỉ cung cấp thông tin tổng quát và dành cho bạn sử dụng. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Cả chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào cũng không cung cấp bất kỳ sự đảm bảo nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính đầy đủ hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng những thông tin và tài liệu đó có thể chứa những điểm không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc sai sót nào trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn do bạn chịu trách nhiệm, mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Trang web này chứa tài liệu thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thiết kế, bố cục, giao diện, diện mạo và đồ họa. Quy định nghiêm cấm việc tái sử dụng có liên quan đến vi phạm thông tin bản quyền, là một phần của các điều khoản và điều kiện này.

Tất cả các nhãn hiệu được sao chép trên trang web này, không phải là tài sản của hoặc được cấp phép cho người vận hành trang web, được công nhận trên trang web. Việc sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và / hoặc là một tội hình sự.

Thỉnh thoảng, trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn để cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết.

ecourses.vn có quyền thay đổi trang web hoặc tài liệu liên quan đến trang web mà không cần thông báo trước.

Scroll to Top