Cơ sở dữ liệu

Có 2 khóa học

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình Webservice cho Di Động

14 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Đủ khả năng để lập trình về .net Webservice (SOAP, RESTful). Kiến thức về Microsoft SQL Server. Đủ khả năng để cài đặt cấu hình IIS Webserver. Am hiểu tường tận các kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)

22 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu • Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python... • Làm chủ được C++ sẽ giúp...
"]

700,000

Scroll to Top