Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao

2.9
Rated 2.9 out of 5

“Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao”:
Đây là khóa học dành do: 
- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++
- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C++
 
Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android...
Khóa học còn giúp bạn tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++ (từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++....), cách tạo và gọi hàm trong C++, xử lý mảng, xử lý con trỏ, xử lý chuỗi, xử lý tập tin.
 
Nội dung khóa học “Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao”:
• Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình
• Các khái niệm cơ bản về C++
• Làm quen với các câu lệnh rẽ nhánh
• Thao tác với các vòng lặp
• Tìm hiểu về mảng
• Tìm hiểu về khái niệm và cách sử dụng hàm
• Phương pháp xử lý chuỗi 
• Hiểu về kiểu dữ liệu có cấu trúc
 
Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh
• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 
• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 
• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.
• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.
• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.
 
Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:
• Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...
• Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.
• Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Phần 1: Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình
6 video 0 bài tập
Bài 1: Đề Cương - Thành Thạo Cpp qua 108 bài học
Group hỗ trợ học viên từ Giảng viên
Bài 2: Giới thiệu về C++
Bài 3: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng
Bài 4: Chương trình C++ đầu tiên
Bài 5: Ý nghĩa của cout và cin trong C++
Bài 6: Các ký tự đặc biệt

Phần 2: Các khái niệm cơ bản
11 video 0 bài tập
Bài 7: Các loại ghi chú trong C++
Bài 8: Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến
Bài 9: Hằng số và biểu thức
Bài 10: Chuyển kiểu dữ liệu
Bài 11: Các toán tử trong C++
Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Hình tròn
Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Tam Giác
Bài 14: Bài tập rèn luyện - Các hàm lượng giác
Bài 15: Bài tập rèn luyện - Tính giờ phút giây
Bài 16: Bài tập rèn luyện - Tính điểm trung bình
Bài 17: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Các câu lệnh rẽ nhánh
11 video 0 bài tập
Bài 18: Câu lệnh If
Bài 19: Câu lệnh if ... else
Bài 20: Câu lệnh If ... else lồng nhau
Bài 21: Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if ... else
Bài 22: Câu lệnh switch
Bài 23: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 1
Bài 24: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 2
Bài 25: Bài tập rèn luyện-tính tiêu thụ điện
Bài 26: Bài tập rèn luyện-tính toán số học
Bài 27: Bài tập rèn luyện-tính chu vi diện tích tam giác
Bài 28: Bài tập rèn luyện-Game đoán số

Phần 4: Các vòng lặp
12 video 0 bài tập
Bài 29: Vòng while
Bài 30: Vòng do... while
Bài 31: Vòng for
Bài 32: Câu lệnh break
Bài 33: Câu lệnh continue
Bài 34: Bàn về vòng lặp lồng nhau
Bài 35: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
Bài 36: Bài tập rèn luyện-Số hoàn thiện
Bài 37: Bài tập rèn luyện-Tổng các chữ số trong 1 số
Bài 38: Bài tập rèn luyện-Game đoán số
Bài 39: Bài tập rèn luyện-Vẽ Hình
Bài 40: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 5: Mảng
12 video 0 bài tập
Bài 41: Khái niệm về mảng và cách khai báo
Bài 42: Truy suất và thao tác trên mảng 1 chiều
Bài 43: Tìm kiếm trên mảng 1 chiều
Bài 44: Sắp xếp mảng 1 chiều
Bài 45: Cách khai báo mảng 2 chiều
Bài 46: Truy suất và thao tác trên mảng 2 chiều
Bài 47: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 1
Bài 48: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 2
Bài 49: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 3
Bài 50: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 4
Bài 51: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 5
Bài 52: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 6: Hàm
12 video 0 bài tập
Bài 53: Khái niệm và cách sử dụng hàm
Bài 54: Nguyên tắc hoạt động của hàm
Bài 55: Tham số hình thức và tham số thực
Bài 56: Truyền tham trị và tham biến
Bài 57: Parameter mặc định
Bài 58: Giới thiệu về hàm đệ qui
Bài 59: Bài tập rèn luyện-PT Bậc 2
Bài 60: Bài tập rèn luyện-Xử lý mảng bằng hàm
Bài 61: Bài tập rèn luyện-Xử lý dãy Fibonacci
Bài 62: Bài tập rèn luyện-Chu vi diện tích tam giác
Bài 63: Bài tập rèn luyện-Hàm chơi Game đoán số
Bài 64: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 7: Con trỏ
13 video 0 bài tập
Bài 65: Khái niệm con trỏ & biến con trỏ
Bài 66: Các Toán tử con trỏ
Bài 67: Các thao tác trên con trỏ
Bài 68: Con trỏ void và con trỏ null
Bài 69: Con trỏ và mảng
Bài 70: Mảng Con trỏ
Bài 71: Tương quan giữa Mảng 2 chiều và con trỏ cấp 2
Bài 72: Bài tập rèn luyện-con trỏ 1
Bài 73: Bài tập rèn luyện-con trỏ 2
Bài 74: Bài tập rèn luyện-con trỏ 3
Bài 75: Bài tập rèn luyện-con trỏ 4
Bài 76: Bài tập rèn luyện-con trỏ 5
Bài 77: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 8: Xử lý chuỗi
13 video 0 bài tập
Bài 78: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
Bài 79: Cách nhập chuỗi-xuất chuỗi
Bài 80: Hàm strcpy,strncpy - sao chép chuỗi
Bài 81: Hàm strcat,strncat - nối chuỗi
Bài 82: Hàm strchr,strstr - tìm ký tự, chuỗi
Bài 83: Hàm strcmp,strncmp - so sánh chuỗi
Bài 84: Hàm toUpper-ToLower- In Hoa, Thường
Bài 85: Bài tập rèn luyện - chuỗi 1
Bài 86: Bài tập rèn luyện - chuỗi 2
Bài 87: Bài tập rèn luyện - chuỗi 3
Bài 88: Bài tập rèn luyện - chuỗi 4
Bài 89: Bài tập rèn luyện - chuỗi 5
Bài 90: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 9: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
9 video 0 bài tập
Bài 91: Khái niệm và cách khai báo cấu trúc
Bài 92: Truy cập các thành viên của biến cấu trúc
Bài 93: Lệnh gán cấu trúc
Bài 94: Mảng cấu trúc
Bài 95: Con trỏ cấu trúc
Bài 96: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc nhân viên
Bài 97: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc điểm
Bài 98: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc phân số
Bài 99: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 10: Xử lý tập tin
9 video 0 bài tập
Bài 100: Khái niệm về tập tin
Bài 101: cách ghi tập tin text file
Bài 102: Cách đọc tập tin text file
Bài 103: Cách ghi cấu trúc xuống tập tin
Bài 104: Cách đọc cấu trúc từ tập tin
Bài 105: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc dãy số
Bài 106: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sinh Viên
Bài 107: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sản phẩm
Bài 108: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11: Tổng kết khóa học
1 video 0 bài tập
Bài 109: Bài tập tổng hợp - Quản lý Sách
Tài liệu tải về
Bài tập cuối khóa
Đánh giá góp ý khóa học


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 19 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 700,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

Javascript nâng cao ES6

Bạn sẽ học được gì? Năm vững kiến thức và các thông tin liên quan về React native. Làm quen với các công cụ: git, nodejs, yarn, Expo, xcode, android...

Lập trình Python cơ bản

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python, • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp...

Lập Trình Kotlin Toàn Tập

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin, • Có khả năng tiếp cận lập trình Android, • Phát triển...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top