Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện

2.9
Rated 2.9 out of 5

Hầu hết mọi doanh nghiệp hoạt động đều phải trải qua quá trình quyết toán thuế cùng với cơ quan thuế. Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện là một kỹ năng quan trọng mà mọi doanh nghiệp đều phải tìm hiểu.

Đối tượng học viên:
- Thành viên ban giám đốc, giám đốc tài chính tại các công ty
- Trưởng bộ phận Kế toán – Kiểm toán tại các công ty
- Nhân viên bộ phận Tài chính – Kế toán – Kiểm toán tại các công ty
- Bất kể là ai có mong muốn nâng cao kỹ năng giải trình số liệu

Kiến thức sau khoá học:
- Tổng quan về quyết toán thuế
- Rà soát số liệu trước khi đón tiếp đoàn kiểm tra thuế
- Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ trước khi đón tiếp đoàn thanh tra thuế
- Công tác đón tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra thuế
- Giải trình và bảo vệ số liệu khi làm việc với đoàn kiểm tra thuế
- Xử lý sau khi có quyết định xử phạt của cơ quan thu

Lợi ích sau khóa học:
- Hướng dẫn A-Z chuẩn bị và làm việc với đoàn kiểm tra thuế
- Biết cách chuẩn bị, rà soát những thông tin quan trọng
- Thực hành thông qua những tình huống thực tế
- Các kỹ thuật quan trọng để trình bày và bảo vệ trong lúc kiểm tra

Đôi nét về Giảng viên: Nguyễn Biên Cương
- CEO Đam mê kế toán Việt
- 3 năm giảng dậy các khoá học chuyên sâu về kế toán - Tài chính
- Nhiều lần tổ chức thành công các hội thảo chuyên sâu về kế toán - Tài chính.

Phần 1:
2 video 0 bài tập
Giới thiệu tóm tắt

Phần 2: Tổng quan về Quyết toán thuế
7 video 0 bài tập
3. Quyết toán thuế là gì ?
4. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong trường hợp nào ?
5. Phạm vi và tần suất kiểm tra như thế nào ?
6. Thời hạn kiểm tra thuế tại doanh nghiệp ?
7. Doanh nghiệp có được hoãn kiểm tra thuế ?
8. Doanh nghiệp có phải cung cấp file mềm cho CQT ?
9. Doanh nghiêp có được nộp bổ sung hồ sơ thuế khi nhận được quyết định kiểm tra thuế ?

Phần 3: Rà soát số liệu trước khi đón tiếp đoàn thanh tra thuế
13 video 0 bài tập
10. Kiểm tra sự hợp lý của bảng cân đối tài khoản qua nội dung, kết cấu của tài khoản
11. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 111 không khớp với bảng kiểm kê quỹ tiền mặt
12. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 112 không khớp với sao kê (Sổ phụ) của ngân hàng
13. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 131, 331 không khớp với tổng hợp công nợ phải thu, phải trả
14. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 133, 3331 không khớp với tờ khai thuế GTGT
15. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư các tài khoản Kho không khớp với giá trị tồn cuối kỳ trên bảng tổng hợp Nhập xuất tồn tương ứng với từng kho
16. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ tài khoản 242 không khớp giá trị còn lại trên bảng phân bổ Công cụ dụng cụ
17. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ tài khoản 214 không khớp Hao mòn lũy kế trên bảng trích khấu hao TSCĐ
18. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư bên có tài khoản 3334 không khớp tổng số thuế phải nộp trên quyết toán thuế TNDN
19. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư bên có tài khoản 3335 không khớp với số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai QTT TNCN
20. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ các tài khoản bảo hiểm không khớp với thông báo kết quả đóng bảo hiểm
21. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ Tài khoản 4212 không khớp với lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
22. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ Tài khoản 511 không khớp với tổng doanh thu của HHDV bán ra trên tờ khai thuế GTGT

Phần 4 - Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ trước khi đón tiếp đoàn thanh tra thuế
8 video 0 bài tập
23. Chuẩn bị hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp phục vụ công tác quyết toán thuế
24. Chuẩn bị hóa đơn, chứng từ gốc phát sinh phục vụ công tác quyết toán thuế
25. Chuẩn bị sổ sách phục vụ công tác quyết toán thuế
26. Chuẩn bị BCTC phục vụ công tác quyết toán thuế
27. Chuẩn bị tờ khai thuế phục vụ công tác quyết toán thuế
28. Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đặt in, phát hành, báo cáo hóa đơn phục vụ công tác quyết toán thuế
29. Chuẩn bị hợp đồng kinh tế phục vụ công tác quyết toán thuế
30. Chuẩn bị các hồ sơ khác phục vụ công tác quyết toán thuế

Phần 5 - Công tác đón tiếp, và làm việc đoàn thanh tra thuế
4 video 0 bài tập
31. Công tác đón tiếp đoàn kiểm tra thuế: Đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi
32. Chia sẻ những lưu ý quan trọng trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra thuế
33. Những lỗi sai ngớ ngẩn bạn hay gặp phải trong quá trình làm việc
34. Những nội dung cần chuẩn bị để giải trình khi làm việc với đoàn kiểm tra thuế

Phần 6 - Giải trình và bảo vệ số liệu khi làm việc với đoàn thanh tra thuế
35 video 0 bài tập
35. Tình huống 1: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào của DN bỏ địa điểm kinh doanh
36. Tình huống 2: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào nhưng bên bán chưa kê khai thuế
37. Tình huống 3: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào nhưng bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn
38. Tình huống 4: Giải trình vào bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp không có đầy đủ hồ sơ người lao động
39. Tình huống 5: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp doanh nghiệp lỗ nhưng vẫn thưởng lương tháng 13
40. Tình huống 6: Giải trình và bảo vệ Thuế TNCN với trường hợp người lao động có thu nhập nhiều nơi
41. Tình huống 7: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp người lao động làm bản cam kết 02/CK-TNCN
42. Tình huống 8: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với trường hợp quá thời hạn thanh toán trong hợp đồng nhưng chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng
43. Tình huống 9: Giải trình và bảo vệ thuế TNDN với trường hợp phát sinh dư có TK 131
44. Tình huống 10: Giải trình vào bảo vệ thuế GTGT với trường hợp kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào vào kỳ khai sót (Không khai trực tiếp vào kỳ phát hiện ra khai sót)
45. Tình huống 11: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT với trường hợp kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào khai sai giá trị tiền thuế khi đã quá thời hạn kê khai
46. Tình huống 12: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp vay tiền của cá nhân với lãi suất bằng 0%
47. Tình huống 13: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp chi phí lãi vay
48. Tình huống 14: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp được hưởng chiết khấu của NCC
49. Tình huống 15: Giải trình và bảo vệ số liệu khi áp dụng nhiều phương pháp tính giá xuất kho trong một năm tài chính
50. Tình huống 16: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau
51. Tình huống 17: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN khi tài khoản 154 kết chuyển hết sang 632 trong kỳ (Không có giá trị dở dang)
52. Tình huống 18: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp giá vốn cao hơn giá bán
53. Tình huống 19: Giải trình và bảo vệ số liệu với hóa đơn quên không kê khai, và không hạch toán
54. Tình huống 20: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp xuất bán hàng chưa đăng ký kinh doanh mặt hàng đó
55. Tình huống 21: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp Công ty Dịch vụ nhận tiền TẠM ỨNG trước khi cung ứng dịch vụ
56. Tình huống 22: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp Công ty Xây dựng XUẤT HÓA ĐƠN khi nhận tiền tạm ứng
57. Tình huống 23: Giải trình và bảo vệ số liệu khi mua hàng trên 20 triệu và thanh toán bằng tiền mặt
58. Tình huống 24: Giải trình và bảo vệ số liệu khi thanh lý TSCĐ giá bán nhỏ hơn Gía trị còn lại
59. Tình huống 25: Giải trình và bảo vệ số liệu khi Sếp mua nhà là nhà chung cư không có chức năng làm văn phòng
60. Tình huống 26: Giải trình và bảo vệ số liệu khi DN tự xây dựng nhà xưởng, có mua cát, đá của người dân và bị truy thu thuế tài nguyên
61. Tình huống 27: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp quảng cáo trên FB, GOOGLE
62. Tình huống 28: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT với trường hợp hóa đơn mua vào thuế suất trên hóa đơn cao hơn thuế suất quy định hiện hành
63. Tình huống 29: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp khoán chi điện thoại, xăng xe cho CBCNV
64. Tình huống 30: Giải trình và bảo vệ số liệu khi cuối năm, Doanh nghiệp cân đối lại lương khi làm BCTC
65. Tình huống 31: Giải trình và bảo vệ số liệu khi CQT loại toàn bộ giá trị của CCDC trong khi CCDC chưa phân bổ hết giá trị trong năm
66. Tình huống 32: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp giảm giá hàng bán nhưng không đăng ký chương trình với Sở Công thương
67. Tình huống 33: Giải trình và bảo vệ số liệu khi hóa đơn đầu vào sai thông tin bắt buộc, và thông tin không bắt buộc
68. Tình huống 34: Giải trình và bảo vệ số liệu với các trường hợp mua hàng về đi biếu, tặng khách hàng, nhân viên
69. Tình huống 35: Giải trình và bảo vệ về thuế GTGT với trường hợp không có giấy phép con

Phần 7 - Xử lý sau khi có quyết định xử phạt của CQT
3 video 0 bài tập
70. Xử lý hồi tố sai sót trong BCTC sau khi có quyết định xử phạt của CQT
71. Hạch toán bút toán phạt chậm nộp tiền thuế sau khi có quyết định xử phạt của CQT
72. Có phải Kê khai bổ sung điều chỉnh sau khi có quyết định xử phạt của CQT ?

Phần 8 - Tổng kết
1 video 0 bài tập
73. Tổng kết khóa học
Đánh giá góp ý khóa học
Khóa học liên quan


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 6 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 198,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

- Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna. - Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài...

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

- Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Cách tạo lập hệ thống...

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top