Advanced Deployment Scenarios with TensorFlow

2.9
Rated 2.9 out of 5

Bringing a machine learning model into the real world involves a lot more than just modeling. This Specialization will teach you how to navigate various deployment scenarios and use data more effectively to train your model.

In this final course, you’ll explore four different scenarios you’ll encounter when deploying models. You’ll be introduced to TensorFlow Serving, a technology that lets you do inference over the web. You’ll move on to TensorFlow Hub, a repository of models that you can use for transfer learning. Then you’ll use TensorBoard to evaluate and understand how your models work, as well as share your model metadata with others. Finally, you’ll explore federated learning and how you can retrain deployed models with user data while maintaining data privacy.

This Specialization builds upon our TensorFlow in Practice Specialization. If you are new to TensorFlow, we recommend that you take the TensorFlow in Practice Specialization first. To develop a deeper, foundational understanding of how neural networks work, we recommend that you take the Deep Learning Specialization.

WEEK 1
1 hour to complete
TensorFlow Extended
12 videos (Total 21 min) 5 readings 1 quiz

WEEK 2
5 hours to complete
Sharing pre-trained models with TensorFlow Hub
11 videos (Total 20 min) 7 readings 2 quizzes

WEEK 3
5 hours to complete
Tensorboard: tools for model training
10 videos (Total 16 min) 2 readings 2 quizzes

WEEK 4
1 hour to complete
Federated Learning
9 videos (Total 22 min) 1 reading 1 quiz


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  deeplearning.ai

Thời lượng: 12 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Intermediate

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Visual Perception for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main perception tasks in autonomous driving, static and dynamic object detection, and will survey common computer vision methods for robotic perception. By the...

Motion Planning for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main planning tasks in autonomous driving, including mission planning, behavior planning and local planning. By the end of this course, you will be...

Capstone: Autonomous Runway Detection for IoT

This capstone project course ties together the knowledge from three previous courses in IoT though embedded systems: Development of Real-Time Systems Web Connectivity & Security and Embedded Hardware and Operating...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top